دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : عباس   وشکینی

پست الکترونیکی : veshkiniabbas@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : رادیولوژی دامپزشکی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه تخصصی رادیولوژی دامپزشکی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376/11/01

عباس وشکینی

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

^